Ανανεώσεις διπλωμάτων & Π.Ε.Ι.

Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1. Αίτηση ανανέωσης διπλώματος & Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένες από Κ.Ε.Π. ή από την αστυνομία)

2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης

4. 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου μαζί με τις φωτοτυπίες των αποδείξεων των γιατρών

6. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ( ΜΟΝΟ για επαγγελματίες οδηγούς)

7. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)

8. e-παράβολο για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 65)

9. e-παράβολο των 50€ για την ανανέωση του διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 23) ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: Ενιαίο – Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 36) κόστους 98 ευρώ

Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης & Ανανέωση Π.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1. Αίτηση ανανέωσης διπλώματος, Αίτηση χορήγησης Π.Ε.Ι. & Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένες από Κ.Ε.Π. ή από την αστυνομία)

2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης

4. 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου μαζί με τις φωτοτυπίες των αποδείξεων των γιατρών

6. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ( ΜΟΝΟ για επαγγελματίες οδηγούς)

7. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)

8. e-παράβολο για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 65)

9. e-παράβολο των 50€ για την ανανέωση του διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 23) ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: Ενιαίο – Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 36) κόστους 98 ευρώ