Απώλεια ή κλοπή διπλώματος

Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Α. Δικαιολογητικά για απώλεια ή κλοπή διπλώματος:

 Αίτηση ανανέωσης διπλώματος & Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένες από Κ.Ε.Π. ή από την αστυνομία)

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

3.Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4.Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής από το πλησιέστερο αστυνομικό σας τμήμα

5.eπαράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)

6.eπαράβολο των 30€ (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 29)

7.eπαράβολο των 9,02 ευρώ για την είσπραξη Παγίου Τέλους Χαρτοσήμου και Εισφορών Υπέρ Τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 66)

Ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: ΕνιαίοΕνοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο(κωδικός γρήγορης αναζήτησης37) κόστους 69,02 ευρώ.

Β. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για φθορά ή αλλοίωση

1. Αίτηση ανανέωσης διπλώματος & Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένες από Κ.Ε.Π. ή από την αστυνομία)

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

3.Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4.Πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης

5.eπαράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)

6.eπαράβολο των 9,02 ευρώ για την είσπραξη Παγίου Τέλους Χαρτοσήμου και Εισφορών Υπέρ Τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 66)

Ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: ΕνιαίοΕνοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο(κωδικός γρήγορης αναζήτησης38) κόστους 39,02 ευρώ.