Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας – Π.Ε.Ι.

Τι είναι το Π.Ε.Ι.;

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα.

Γιατί υπάρχει το Π.Ε.Ι.;

Το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι:
• Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας,
• Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους,
• Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται,
• Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.

Ποιοι πρέπει να κατέχουν Π.Ε.Ι.;

Π.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE.

Πόσα Π.Ε.Ι. υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο Π.Ε.Ι.:
α) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης C1, C1E, C, CE.
β) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D1, D1E, D, DE.

Μπορώ να εργασθώ ως οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων χωρίς Π.Ε.Ι.;

Όχι, εκτός κι αν λόγω περιστάσεων υπαχθείτε σε κάποια εξαίρεση.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι οδηγοί που χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία:
– Ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας,
– Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h,
– Εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας,
– Υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
– Χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης,
– Χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ,
– Χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές
μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων,
– Μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να πωλήσουν ή να μεταποιήσουν), εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του Π.Ε.Ι.;

Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Πως μπορώ να αποκτήσω το Π.Ε.Ι.;

Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων:
Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αρχικής επιμόρφωσης απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι η κατοικία σας.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας – Π.Ε.Ι.

Προϋποθέσεις
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

2. α) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2009 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.
β) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2008 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.

Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ – (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του) – το οποίο αποκτήθηκε είτε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
β. τη διεύθυνση κατοικίας του
2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, εκτός από το διαβατήριο, προσκομίζεται και άδεια παραμονής (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
4. Παράβολο 30,00 € από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439) για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.
5. Αίτηση εκτύπωσης
6. Ισχύουσα άδειας οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
7. Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

Έχετε κάποια ερώτηση;

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά