Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, φθοράς ή αλλοίωσης εντύπου άδειας οδήγησης σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός του, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο που έχει ισχύ πρωτοτύπου.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι συγχρόνως κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας παλαιού τύπου ή και άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18.1.2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η άδεια αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία. Η άδεια αυτή ακυρώνεται, ενσωματώνεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης και τηρείται στο φάκελο του ενδιαφερόμενου.

Για την έκδοση αντιγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έκδοσης αντιγράφου.
•  Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
•  Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
•  Ότι η άδεια, της οποίας ζητά την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής, χάθηκε ή κλάπηκε και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή ελληνική ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
•  Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων.

δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης .

ε) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

στ) Φωτοαντίγραφο της φθαρμένης ή αλλοιωμένης άδεια οδήγησης, σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.

ζ) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά .

η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης .

θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης .
Αν η άδεια οδήγησης, της οποίας ζητείται η έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς, αλλοίωσης, κλοπής ή απώλειας, έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία ανανέωσής χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεπομένων για αυτό παραβόλων. Στο αντίγραφο της άδειας οδήγησης καταχωρίζεται ο κωδικός αριθμός 71με τις απαιτούμενες ενδείξεις.

Επιστροφή στα χρήσιμα