Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.

Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.

Όλα τα έντυπα αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί πριν από τις 19.1.2013, αντικαθίστανται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι τις 19.1.2033. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

1. Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών αντικατάστασης.
2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,
3. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
4. Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την αντικατάσταση.
5. Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων.
δ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
στ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18.1.2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης .

Σε περίπτωση κατοχής πέραν της μίας άδειας οδήγησης, στο νέο έντυπο ως αριθμός αδείας, τίθεται αυτός της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων. Η ίδια παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, ακολουθείται και στις περιπτώσεις κατοχής εντύπου άδειας οδήγησης που λήγει και έχει χορηγηθεί έως και τις 18.1.2013, επεκτείνοντας το δικαίωμα οδήγησης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του ενδιαφερομένου για:

α) Την κατηγορία Β με κωδικό «113» και τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E D και DE όταν δεν γίνεται ανανέωσή τους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η συμπλήρωση του εντύπου της άδειας οδήγησης για τις κατηγορίες αυτές με τις ημερομηνίες αρχικής χορήγησης στη στήλη 10 και λήξης στη στήλη 11.

Επιστροφή στα χρήσιμα