Απώλεια Ελληνικής Άδειας οδήγησης από τις Αρχές άλλου κράτους – μέλους

Απώλεια Ελληνικής Άδειας οδήγησης από τις Αρχές άλλου κράτους – μέλους

Σε περίπτωση που η ελληνική άδεια οδήγησης έχει απολεσθεί κατά την επιστροφή της από τις Αρχές άλλου κράτους – μέλους, χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, χορηγείται αντίγραφο της άδειας αυτής, σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 9 της παρούσας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο. Εκτός των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

β) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.

Επιστροφή στα χρήσιμα