Αφαίρεση Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης

Αφαίρεση Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης έχει αφαιρεθεί από αρχές κράτους – μέλους της Ε.Ε.:

α) Αν η αφαίρεση είναι οριστική, δεν επιτρέπεται η επαναχορήγηση της ελληνικής άδειας οδήγησης, η οποία και ανακαλείται.
β) Αν η αφαίρεση είναι προσωρινή, μετά την πάροδο του συγκεκριμένου αυτού διαστήματος, επιστρέφεται η ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση της Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης, εφόσον για την επαναχορήγησή της δεν απαιτείται ιατρική εξέταση, θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
γ) Αν η αφαίρεση έγινε για ιατρικούς λόγους, ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από αρμόδια Δ.Ι.Ε. Η ελληνική άδεια οδήγησης επιστρέφεται σύμφωνα με το πόρισμα της Δ.Ι.Ε.

Οι παραπάνω διαδικασίες ισχύουν και για την επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που έχει μετατραπεί σε αντίστοιχης κατηγορίας Ελβετική.

Επιστροφή στα χρήσιμα