Επαναχορήγηση κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν

Επαναχορήγηση κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν

Μία ή περισσότερες κατηγορίες άδειας οδήγησης που κατείχε ο ενδιαφερόμενος πριν τον περιορισμό τους, δύνανται να επαναχορηγηθούν, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

•  Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έκδοσης αντιγράφου.
•  Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
•  Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
•  Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή,
•  Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων.

δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης .

ε) Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς.

στ) Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, όπως κάθε φορά ισχύει, για τις περιπτώσεις που ο περιορισμός έγινε για λόγους υγείας ή ένα έχει λήξη η διοικητική ισχύς των κατηγοριών των οποίων αιτείται την επαναχορήγηση.

Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

ζ) Έγγραφο ή Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα του ενδιαφερομένου περί της διακοπής συνταξιοδότησης ή μη συνταξιοδότησης, εάν ο περιορισμός έγινε για το λόγο αυτό.

η) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης.

θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης .

ι) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τις δαπάνες της ανανέωσης άδειας οδήγησης οποιαδήποτε κατηγορίας .

ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά .

* Τα δικαιολογητικά (ι) και (ια) απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που έχει λήξει η διοικητική ισχύς των κατηγοριών, των οποίων αιτείται η επαναχορήγηση.

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, επαναχορηγεί νέα άδεια οδήγησης, με τις αιτηθείσες κατηγορίες.

Επιστροφή στα χρήσιμα