Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης

Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης

Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κράτους – μέλους της Ε.Ε., η οποία προέρχεται από ανταλλαγή ελληνικής άδειας οδήγησης, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή της ελληνικής άδειας οδήγησης, χωρίς ιατρική, θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Για την επιστροφή της ελληνικής άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του:

α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνει:

– Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών επιστροφής,
– Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,
– Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
– Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. εκτός αυτής που αιτείται την επιστροφή και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή,
– Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων.

δ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης.

Η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης έχει λήξει ενώ η ελληνική παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που η ελληνική και η Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης έχουν λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσης του άρθρου 8 και εκδίδεται νέο έντυπο. Ο ενδιαφερόμενος πέραν των αναγκαίων δικαιολογητικών καταθέτει και την Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης.

5. Σε περίπτωση που η ελληνική άδεια οδήγησης έχει λήξει ενώ η Ευρωπαϊκή είναι σε ισχύ, εκδίδεται νέο έντυπο:

Εφόσον η διάρκεια ισχύος των κατηγοριών αυτών δεν υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 5 του Π.Δ. 51/2012 (101 τ.Α’) όπως ισχύει, τίθεται ως ημερομηνία λήξης των κατηγοριών της άδειας οδήγησης αυτή της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής. Εκτός των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:

• Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
• Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
• Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.
• Εφόσον η διάρκεια ισχύος των κατηγοριών της Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στις διατάξεις του Αρθρου 5 του Π.Δ. 51/2012 (101 τ.Α’) όπως ισχύει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσης.

6. Σε περίπτωση που έχουν χορηγηθεί επιπλέον κατηγορίες στην Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 ή 5 κατά περίπτωση, εκδίδεται νέο έντυπο και εκτός των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
β) Αίτηση εκτύπωσης άδειας
γ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης

Στην ελληνική άδεια οδήγησης που χορηγείται, καταχωρίζονται όλες οι ισχύουσες κατηγορίες εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αντίστοιχων κατηγοριών .Επίσης καταχωρίζονται και οι κοινοτικοί κωδικοί αριθμοί, σύμφωνα με όσα αναγράφονται.

Επιστροφή στα χρήσιμα