Μεταβολή προσωπικών στοιχείων κατόχου ελληνικής άδειας οδήγησης

Μεταβολή προσωπικών στοιχείων κατόχου ελληνικής άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία κατόχου άδειας οδήγησης, που αναγράφονται στο έντυπο της αδείας οδήγησης έχουν εισαχθεί λανθασμένα, με υπαιτιότητα της εκδούσας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδίδεται νέο έντυπο άδειας οδήγησης μόνο με την κατάθεση αίτησης του ενδιαφερομένου και χωρίς καμία οικονομική του επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ως ανωτέρω ή τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου ελληνικής άδειας οδήγησης έχουν διαφοροποιηθεί μετά την έκδοσή της, επιτρέπεται η ακύρωση του εντύπου της άδειας οδήγησης και η έκδοση νέου, με την εξής διαδικασία:

Περίπτωση λανθασμένης αναγραφής ή διόρθωσης της ημερομηνίας γέννησης. Απαιτείται η υποβολή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου των εξής δικαιολογητικών:

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών διόρθωσης,
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
• Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

3. Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων.

4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

5. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

6. Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.

7. Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.

8. Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο προκύπτει η ορθή ημερομηνία γέννησης.
Περίπτωση διαφοροποίησης ονόματος ή επωνύμου. Απαιτείται η υποβολή, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, των ίδιων ως άνω δικαιολογητικών. Αντί του πιστοποιητικού γέννησης υποβάλλεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, διαζευκτήριο ή βεβαίωση οικείου Δήμου, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του κατόχου της άδειας οδήγησης με τον/την αναφερόμενο/η στα έγγραφα αυτά.

Προκειμένου για κάτοχο ελληνικής άδειας οδήγησης που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταβολής στοιχείων ταυτότητας, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.

Επιστροφή στα χρήσιμα