Περιορισμός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης

Περιορισμός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης

Ο περιορισμός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, γίνεται για λόγους υγείας μετά από ιατρική εξέταση ή στην περίπτωση συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έκδοσης αντιγράφου,
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
• Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων.

δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης .

ε) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς.

στ) Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση. Τα ιατρικά πιστοποιητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση περιορισμού κατηγοριών για λόγους υγείας.
Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

ζ) Έγγραφο ή Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα του ενδιαφερομένου περί υποβολής αιτήματος για συνταξιοδότηση, μόνο στην περίπτωση περιορισμού κατηγοριών λόγω συνταξιοδότησης.

η) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης επικυρωμένη από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης .

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί νέα άδεια οδήγησης, με όποιες από τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, και ΒΕ κατέχει ο ενδιαφερόμενος. Στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης καταχωρίζεται ο κωδικός αριθμός 116.1 ή 116.2.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, μετά την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Ασφαλιστικό του Φορέα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής. Η επικύρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία που χορήγησε την εν λόγω άδεια οδήγησης. Η άδεια οδήγησης που έχει κατατεθεί σε Ασφαλιστικό Φορέα για χορήγηση σύνταξης επιστρέφεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με μέριμνα του Ασφαλιστικού Φορέα.

 

Επιστροφή στα χρήσιμα